Sistem kvaliteta

Avio program

Prvenstveno kao proizvodna organizacija za proizvodnju vazduhoplova i delova za vazduhoplove, Utva Avio Industrija je sistem kvaliteta (procedure) uskladila sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju i podzakonskim aktima. Utva AI poseduje sertifikat proizvodne organizacije po odobrenju Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, rešenje br. 5/2-05-0003/2017-0018 od 12.12.2018. godine.

Utva Avio Industrija radi u skladu sa propisima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA). Za svaki novi proizvod izdaje se Izjava o usklađenosti vazduhoplova (EASA obrazac 52) i uverenja o spremnosti za upotrebu (EASA obrazac 1).

Posebno mesto u sistemu obezbeđenja kvaliteta zauzima merna mašina DEA i mehanička laboratorija koja koristi uređaje za proveru tvrdoće, kidalice za proveru čvrstoće i Šarpijevo klatno za proveru žilavosti.

Takođe, u fabrici postoji laboratorija za ispitivanje materijala bez razaranja (NDT) koja obuhvata: pregled magnetnim česticama (MPI), fluorescentnu penetransku inspekciju (FPI), pregled na prskotine u materijalu ultrazvukom (US) i provera elektroprovodljivosti.

Naoružanje i vojna oprema

Sistem kvaliteta Utva Avio Industrije obezbeđuje da svaki proizvod, proizveden u fabrici ili kod kooperacije, bude usklađen sa projektnom dokumentacijom kao i da je siguran i bezbedan za upotrebu. Jednom rečju akcenat je na sistemskom pristupu kontroli kvaliteta.

Uspostavljen je prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom, a 2017. godine je sertifikovan integrisani menadžment sistem. Ovaj sistem pored zahteva standarda 9001 uključuje i zahteve standarda SRPS ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom, SRPS OHSAS18001:2008 (SRPS ISO 45001:2018) Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu kao i Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima vojnog standarda SORS 9000/14.