Karijera

Otvorene radne pozicije

Kandidati za posao, svoju biografiju mogu poslati na mejl kadrovska@utva-avio.com

Trenutno otvorene radne pozicije u Utva Avio Industriji su sledeće:

Opis posla:

 • Projektuje sklopove, podsklopove i elemente i učestvuje u izradi razvojne KD za prototip/predseriju/seriju,
 • Sarađuje sa drugim projektantima pri definisanju rešenja i izradi KD,
 • Analizira razvojnu KD u cilju otklanjanja grešaka i usaglašavanja,
 • Radi u skladu sa važećim standardima, propisima, tehničkim uslovima i uputstvima internog i eksternog karaktera,
 • Učestvuje u izradi izveštaja o merenjima i ispitivanjima i tehničkih uslova,
 • Prati proizvodnju prototipa u cilju efikasnog otklanjanja tekućih problema,
 • Učestvuje u sprovođenju manje složenih izmena i modifikacija razvojne KD,
 • Učestvuje u izradi eksploatacione tehničke dokumentacije,
 • Sagledava odstupanja od razvojne KD i definiše tehničko rešenje (pisanje saglasnosti),
 • Učestvuje u izradi sertifikacione dokumentacije za novi proizvod,
 • Radi samostalno ili u timu,
 • Vodi računa o ličnim zaštitnim sredstvima i opremi,
 • Radno mesto i prostor u kome radi održava u čistom stanju,
 • Racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vreme,
 • Neposredno primenjuje mere za bezbednost i zdravlje na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara utvrđene zakonskim propisima, pravilnicima i internim aktima,
 • Po potrebi obavlja i druge poslove, po nalogu neposrednog rukovodioca, shodno svojim fizičkim i stručnim sposobnostima.

Uslovi:

 • VII/VI (Elektrotehnički fakultet)
 • Poznavanje rada na računaru
 • Znanje engleskog jezika

Opis posla:

 • Manje složeni poslovi (izrada i montaža delova niskih tolerancija, jednostavnih geometrijskih oblika i tehnološki jednostavnih konstrukcija) na maloserijskim i predserijskim programima sa nedovoljnom konstruktivnom i tehnološkom dokumentacijom po usmenom uputstvu, gde je potrebna sopstvena kreativnost neposrednog izvršioca uy nadyor Višeg mehaničara NVO,
 • Manje složeni poslovi na maloserijskim i serijskim programima po konstruktivnoj i tehnološkoj dokumentaciji,
 • Sklapanje prostih i manje složenih složenih podsklopova i ugradnja istih na sklop sa razvrtanjem tolerisanih i etaloniziranjh otvora uy nadyor Višeg mehaničara NVO,
 • Utvrđivanje grešaka i kvarova na proizvodima u fabrici i na terenu i otklanjanje istih,
 • Poslovi na predserijskim, maloserijskim i serijskim programima gde nema potrebnih i predviđenih alata za ugradnju sklopova uy nadyor Višeg mehaničara NVO,
 • Montaža i opravka podsklopova, sklopova i proizvoda u proizvodnom pogonu i na terenu,
 • Radi po tehničkoj dokumentaciji, skicama i po dogovoru sa Višim mehaničarom NVO,
 • Vrši pripremu materijala i delova za rad Višem mehaničaru NVO,
 • Čišćenje i odmašćivanje zaprljanih i zamašćenih delova,
 • Priprema radnog prostora, predmeta za rad i sredstava za rad u skladu sa radnim nalogom,
 • Provera kvaliteta obavljenog posla uz nadzor Višeg mehaničara NVO,
 • Poznavanje specifikacije materijala i delova,
 • Korišćenje mernih instrumenata (nonijus, mikrometar, uglomer,metar, različiti merni šabloni,…)
 • Rukovanje alatima za stezanje, obradu, merenje i kontrolu,
 • Radi samostalno, uz nadzor Višeg mehaničara NVO ili u timu,
 • Održava čistoću alata, aparata i uređaja sa kojim rukuje,
 • Vodi računa o ličnim zaštitnim sredstvima i opremi,
 • Neposredno primenjuje mere za bezbenost i zdravlje na radu,zaštite životne sredine i zaštite od požara utvrđene zakonskim propisima, pravilnicima i internim aktima,
 • Radno mesto i prostor u kome radi održava u čistom stanju,
 • Racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vreme,
 • Po potrebi obavlja i druge poslove ,po nalogu neposrednog rukovodioca,shodno svojim fizičkim i stručnim sposobnostima.

Uslovi:

 • IV/III stepen stručne spreme
 • Radno iskustvo u struci na istim ili sličnim poslovima minimum 1 godina

Program obuke studenata treće i četvrte godine fakulteta

Utva Avio Industrija je fabrika za projektovanje i proizvodnju letelica i proizvoda vezanih za vazduhoplovstvo. Istorija fabrike od 80 godina nas svrstava u najstarije fabrike sa ogromnim iskustvom. U toku 80 godina fabrika je uspešno obavila puno poslova na projektovanju i proizvodnji jedrilica, aviona sportske, poljoprivredne i civilne namene, pa do velikih borbenih vazduhoplovnih sistema za domaće i strane vojne potrebe.

Ovi poslovi su uticali na to da se Utva Avio Industrija razvije kao fabrika i na polju edukacije u smislu prakse i obuke studenata, mladih inženjera, pilota i mehaničara. Tokom godina je razvijen program obuke studenata vazduhoplovstva koji je podeljen na celine koje su nepophodne u procesu projektovanja i proizvodnje letelica.

Program obuke budućih vazduhoplovnih inženjera obuhvata:

Konstrukciju letelica, sklopova i podsklopova

3D modeliranje (CATIA V5)

2D crteži (Drafting)

Proračun statičke i dinamičke čvrstoće

Analitičkim metodama

Numeričkim metodama (metodom konačnih elemenata NASTRAN)

Proračun aerodinamike novih letelica i uticaj modifikacije na letelice koje su u upotrebi

Analitičkim metodama

Numeričkim metodama (metodom konačnih zapremina FLUENT)

Projektovanje avionskih sistema

Sistem snabdevanja gorivom

Sistem klimatizacije kabine

Sistem kiseonički

Sistem hidraulički

Sistem avionike

Sistem napajanja i elektronike

Projektovanje sitema za komandovanje avionom u letu

Mehanički

Hidraulički

Električni

Proizvodnju letelica, sklopova i podsklopova

Mašinski obradni centri

Izrada elemenata od lima

Izrada elemnata od staklenih vlakana

Izrada i projektovanje alata za proizvodnju letelica

Izrada i projektovanje montažnih alata

Montažna linija za sklapanje letelica

Svi nabrojani programi koji će budući vazduhoplovni inženjeri koristiti u svom radu na projektovanju i izradi letelica se rade u skladu sa najvišim vazduhoplovnim normama, što pokazuju i sertifikati koje fabrika Utva AI poseduje. Takođe u programu obuke studenata vazduhoplovnog smera se koriste vazduhoplovni propisi EASA, FAA i BCAR prilikom projektovanja i proizvodnje. Na taj način će učenik biti osposobljen da tumači i primenjuje pomenute propise u daljem radu.

Dualno obrazovanje

Dualno obrazovanje je model srednjeg stručnog obrazovanja u okviru koga se znanje stiče i u školi i u kompaniji. U zavisnosti od obrazovnog profila za koji se učenik opredeli, on već u prvom razredu može početi da ide i u kompaniju, na učenje kroz rad. Učenjem kroz rad učenici usvajaju praktična i primenljiva znanja u realnom radnom okruženju, u kompaniji. Imajući u vidu da se privreda svakodnevno suočava sa manjkom kadrova, dualno obrazovanje treba da prati potrebe privrede i time na određeni period reši ovaj problem.

Na obostranu korist kompanija i učenika, učenici se ohrabruju i motivišu za sticanje veština. Nakon završetka školovanja po dualnom modelu obrazovanja učenik se može zaposliti kod poslodavca ili pokrenuti sopstveni posao, ali takođe ima i prohodnost za dalje školovanje. Poslodavac na ovaj način smanjuje troškove obučavanja novozaposlenih i ulaže u budućnost svoje kompanije.

Utva Avio Industrija ovaj način edukacije smatra značajnim iskorakom u modernom sistemu obrazovanja i potpisala je ugovor sa Mašinskom školom Pančevo čime omogućava praktična znanja za obrazovne profile:

 • Bravar zavarivač
 • Operater mašinske obrade rezanjem

U zavisnosti od kretanja na tržištu rada menjaju se i potrebe za određenim stručnim kadrovima, s tim u vezi nije isključena potreba za kadrovima poput električara i mehaničara u oblasti naoružanja i vojne opreme, kao ni za drugim ekonomskim i pravnim kadrovima.