OTEH 2020

OTEH 2020

Sektor za razvoj i projektovanje Utva Avio Industrije učestvuje na 9. međunarodnom naučno-stručnom skupu iz oblasti odbrambenih tehnologija OTEH 2020 za dve tematske oblasti: Aerodinamika i dinamika leta i Vazduhoplovi sa radovima:

  • Sertifikacija aviona U75A41M SOVA u skladu sa CS-23,
  • Proračun opterećenja krilaca,
  • Provera čvrstoće komandnog kola krilaca,
  • Doprinos rada elise na opterećenje zakrilaca

Ovim istraživačkim radovima prezentujemo praktičan i optimizovan način usaglašenosti naših proizvoda sa sertifikacionim zahtevima CS-23 u cilju dobijanja bezbednog proizvoda, istovremeno podižući kvalitet proizvoda.

OTEH 2020
Tagged on: